Regulamin serwisu - Rockin'iT - Kursy programowania

Regulamin serwisu

 1. Postanowienia ogólne 

 1. Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa zasady i warunki korzystania z serwisu internetowego, pod adresem internetowym https://rockinit.pl/sklep (dalej: „Serwis”) oraz usług świadczonych przez Usługodawcę.
 2. Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (dalej: „Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną”).
 3. Właścicielem Serwisu jest spółka Rockin’iT sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni (81-451) przy al. Zwycięstwa 96/98, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku Wydział VIII Gospodarczy – Krajowy Rejestr Sądowy pod numerem KRS: 0000964709, NIP: 5862379543, Regon: 521811933. Kapitał zakładowy w wysokości 100.000,00 PLN (dalej: „Usługodawca”). 
 4. Kontakt z Usługodawcą jest możliwy za pomocą:
  poczty elektronicznej – pod adresem: letsrock@rockinit.pl;
  poczty tradycyjnej – pod adresem: al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia
  telefonu – pod numerem: + 48 880-571-238
 5. W ramach wykonywanej działalności, Usługodawca:
  – dostarcza treści cyfrowe;
  – świadczy usługi szkoleniowe.
 6. Przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu, Klient potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu Serwisu i Polityką Prywatności, rozumie i akceptuje jego treść i zobowiązuje się do jej przestrzegania.

 

2. Definicje 

Użyte w Regulaminie wyrazy pisane wielką literą mają następujące znaczenie: 

 1. Formularz – interaktywny formularz w Serwisie umożliwiający zawarcie umowy o dostarczanie treści cyfrowych oraz umowy o świadczenie usług szkoleniowych, uzupełniany przez Klienta danymi osobowymi.
 2. Usługodawca/Spółka – spółka Rockin’iT sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni (81-451) przy al. Zwycięstwa 96/98, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku Wydział VIII Gospodarczy – Krajowy Rejestr Sądowy pod numerem KRS: 0000964709, NIP: 5862379543, Regon: 521811933. Kapitał zakładowy w wysokości 100.000,00 PLN
 3. Klient – jest to osoba fizyczna lub osoba prawa posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, w tym również Konsument.
 4. Konsument – oznacza osobę fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych dokonującą ze Spółką czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.
 5. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.
 6. Przedsiębiorca na prawach Konsumenta – osoba fizyczna prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, która zawarła z Usługodawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, nieposiadającą jednak dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej.
 7. Produkt/Treść Cyfrowa – Treści Cyfrowe w rozumieniu przepisów Ustawy o prawach konsumenta, które Klient może nabyć, w szczególności materiały audiowizualne, tekstowe, graficzne, fotograficzne oraz dźwiękowe oraz materiały edukacyjne w postaci dokumentów elektronicznych. Dostęp do Produktów przyznawany jest Klientowi w formie cyfrowej w wyniku zawarcia przez niego Umowy o dostarczanie Treści cyfrowej.
 8. Usługa szkoleniowa/Szkolenie – usługa edukacyjna świadczona przez Usługodawcę na mocy zawartej Umowy o świadczenie usług szkoleniowych na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 9. Program Szkoleniowy – usługa szkoleniowa “PROGRAM WDROŻENIA DO ZAWODU JUNIOR FRONT-END DEVELOPER”;
 10. Umowa o dostarczanie Treści Cyfrowej – umowa o dostarczanie treści cyfrowych w rozumieniu przepisów Ustawy o prawach konsumenta, na podstawie której Usługodawca zobowiązuje dostarczyć Kupującemu Treść Cyfrową, a Klient zobowiązuje się zapłacić Usługodawcy cenę.
 11. Umowa o świadczenie usług szkoleniowych – umowa o świadczenie usług w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, której przedmiotem jest odpłatne świadczenie przez Usługodawcę na rzecz Klienta usług polegających na przekazywaniu Uczestnikom wiedzy i umiejętności z zakresu edukacji pozaszkolnej podczas zajęć odbywanych za pomocą środków porozumiewania się na odległość.

 

3. Wymagania techniczne 

 1. W celu prawidłowego korzystania z usług świadczonych przez Usługodawcę za pomocą Serwisu, niezbędne jest łącznie:
  posiadanie urządzenia umożliwiającego dostęp do sieci Internet, wyposażonego w sprawny system operacyjny, np. Mac OS, Android, Windows;
  zainstalowanie na urządzeniu, o którym mowa powyżej, aktualnej wersji przeglądarki internetowej obsługującej HTML5 zapewniającej dostęp do zasobów sieci Internet takich jak: Mozilla FireFox, Google Chrome, Safari lub innej kompatybilnej przeglądarki internetowej obsługującej pliki cookie;
  posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.
 2. W celu zapewniania bezpieczeństwa w Serwisie Usługodawca podejmuje środki techniczne, organizacyjne i prawne, w szczególności w celu uniemożliwienia dostępu osobom trzecim do danych, w tym przez szyfrowanie SSL, stosowanie haseł dostępu oraz programów antywirusowych czy przeciw niechcianemu oprogramowaniu.
 3. Usługodawca informuje, że pomimo stosowania zabezpieczeń, korzystanie z usług elektronicznych związane jest z przesyłaniem danych przy pomocy sieci Internet, co obarczone jest ryzykiem charakterystycznym dla tej sieci.

 

4. Ogólne zasady świadczenia usług 

 1. Klient jest zobowiązany do korzystania z usług świadczonych przez Usługodawcę w sposób zgodny z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, z uwzględnieniem praw własności intelektualnej, w szczególności praw autorskich przysługujących Usługodawcy lub osobom trzecim oraz postanowieniami Regulaminu, a także z dobrymi obyczajami w sposób niezakłócający funkcjonowania Serwisu. 
 2. Dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym jest zabronione.
 3. Klient korzystający z usług świadczonych przez Usługodawcę zobowiązany jest podawać wyłącznie dane (w tym dane osobowe) zgodne ze stanem rzeczywistym. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania przez Klienta nieprawdziwych lub niepełnych danych. 
 4. Spółka może kontaktować się z Klientem na podany przez Klienta adres e-mail lub telefonicznie, na wskazany przez Klienta nr telefonu kontaktowego, w celu wyjaśnienia wątpliwości, potwierdzenia złożenia zamówienia lub w innych kwestiach związanych z realizacją zamówienia, dokonania płatności lub realizacją Umowy.
 5. W przypadku, gdy czynności w Serwisie (w szczególności zawarcia Umowy) dokonuje osoba fizyczna działająca w imieniu Klienta niebędącego osobą fizyczną, dokonanie takiej czynności jest równoznaczne ze złożeniem przez osobę fizyczną dokonującą takiej czynności oświadczenia, że jest ona uprawniona do reprezentowania Klienta. Usługodawca jest uprawniony do żądania od takiej osoby fizycznej przedłożenia dowodu posiadania przez nią uprawnień do reprezentowania Klienta, w szczególności dokumentu pełnomocnictwa lub wyciągu z właściwego rejestru. W przypadku dokonania czynności w imieniu Klienta pomimo braku uprawnień do jego reprezentowania, osoba fizyczna dokonująca tej czynności ponosi odpowiedzialność przewidzianą w przepisach Kodeksu cywilnego.

5. Informacje o Produktach i Usługach Szkoleniowych oraz ich cenach  oraz metodach płatności. 

 1. Informacje o Produktach i Usługach Szkoleniowych dostępnych w Serwisie stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 2. Ceny Produktów i Usług Szkoleniowych dostępnych w Serwisie są umieszczone zawsze obok danego Produktu/Usługi Szkoleniowej i stanowią one ceny brutto. Wszystkie ceny zawierają podatek VAT i podawane są w złotych (PLN).
 3. Cena za Produkty i Usługi Szkoleniowe podana na stronie w chwili składania zamówienia jest ceną ostateczną, wiążącą zarówno Klienta jak i Usługodawcę. Po złożeniu zamówienia cena nie zmieni się, niezależnie od wprowadzonych zmian cen lub rozpoczętych akcji promocyjnych lub wyprzedażowych.
 4. Usługodawca może przeprowadzać akcje promocyjne na odrębnie określonych zasadach.
 5. Usługodawca uprawniony jest do dokonywania na bieżąco zmian w cenach Produktów lub Usług Szkoleniowych, wprowadzania nowych Produktów lub Usług szkoleniowych do sprzedaży, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronie Serwisu bądź wprowadzania w nich zmian zgodnie z normami kodeksu cywilnego oraz innych przepisów prawa. Uprawnienie to nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny.
 6. Klient dokonujący zakupu w Serwisie dokonuje płatności online. Usługodawca umożliwia dokonanie płatności w następujący sposób:
  a.
  Płatność online realizowana przez zewnętrzny system płatności dostarczany przez Operatora Płatności,
  b. eRaty Santander Consumer Bank S.A. realizowane w sposób określony na stronie: https://www.santanderconsumer.pl/zakupy-na-raty/raty-w-sklepie-internetowym,1.html\
 7. Płatność online realizowana jest przez zewnętrzny system płatności dostarczany przez Operatora Płatności.

6. Zawarcie Umowy – postanowienia ogólne. 

 1. Do zawarcia Umowy pomiędzy Klientem a Usługodawcą niezbędne jest, by:
  a.
  Klient był pełnoletni w rozumieniu polskiego Kodeksu cywilnego;
  b. Klient zapewnił spełnianie wymagań technicznych, o których mowa w ust. 3 powyżej;
  c. Klient zaakceptował treść niniejszego Regulaminu oraz ewentualnie innych dokumentów regulujących zawieraną przez niego Umowę podanych w trakcie procesu zakupowego (informacje o wszystkich tego typu dokumentach oraz linki do nich – umożliwiające Klientowi zapoznanie się z ich treścią przed zawarciem Umowy, ich utrwalenie oraz odtwarzanie – są każdorazowo prezentowane Klientowi w ramach procesu zakupowego);
  d. Klient prawidłowo wypełnił formularz, podając swoje dane osobowe, zgodnie z prawdą;
  e. Klient zapłacił cenę wskazaną w Serwisie i nastąpiło pozytywne zweryfikowanie przez Operatora Płatności uiszczenia przez Klienta ceny za określony Produkt/Usługę, a w przypadku, gdy płatność za usługę dokonywana jest poprzez eRaty Santander Consumer Bank S.A., gdy Santander Consumer Bank S.A. potwierdził udzielenie kredytu Klientowi na realizację Usługi Sklepu Internetowego.
 2. Podczas wypełniania formularza, Klient jest zobowiązany do podania prawidłowych, aktualnych i dokładnych danych. 
 3. W przypadku wybrania jako formy zapłaty płatności online, dyspozycję zapłaty należy zrealizować bezpośrednio po złożeniu zamówienia. W przypadku nieotrzymania zapłaty na rachunek bankowy Usługodawcy lub podmiotu pośredniczącego w transakcji, zamówienie nie jest uznawane za prawidłowo złożone, co oznacza, że Umowa nie dochodzi do skutku, a zamówienie nie zostanie zrealizowane. W takiej sytuacji należy złożyć nowe zamówienie.
 4. W przypadku wybrania jako formy zapłaty eRat Santander Consumer Bank S.A. płatność dokonywana jest na podstawie umowy zawartej pomiędzy Klientem a Santander Consumer Bank S.A. i na skutek udzielonego kredytu na wniosek Klienta. Zakup Usługi szkoleniowej dokonuje się z momentem potwierdzenia przez Santander Consumer Bank S.A. udzielenia kredytu. W przypadku nie zawarcia pomiędzy Santander Consumer Bank S.A. a Klientem umowy kredytowej w celu zapłaty za Usługę szkoleniową, zamówienie nie jest uznawane za prawidłowo złożone, co oznacza, że nie dochodzi do skutku zawarcie Umowy.

7. Umowy o dostarczenie Treści cyfrowej.

 1. W celu zawarcia Umowy o dostarczenie Treści cyfrowej, Klient powinien wykonać następujące czynności:
  a. wejść na stronę internetową Serwisu;
  b. wejść w zakładkę wybranego Produktu i kliknąć opcję „Dodaj do koszyka”;
  c. wejść w zakładkę „koszyk” i kliknąć opcję „Przejdź do kasy”;
  d. w wyświetlającym się formularzu wpisać lub wybrać następujące dane:
  – imię i nazwisko;
  – adres poczty elektronicznej;
  – numer telefonu;
  – adres zamieszkania/prowadzenia działalności gospodarczej (ulica, numer domu, numer lokalu, miejscowość, kod pocztowy, kraj);
  – opcjonalnie – firma i NIP (jeżeli Klient jest Przedsiębiorcą albo Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta);
  – sposób płatności;
  e. obowiązkowo zaznaczyć checkbox’a przy oświadczeniu o zapoznaniu się z Regulaminem i Polityką prywatności oraz akceptacji ich postanowień;
  f. obowiązkowo zaznaczyć checkbox’a przy oświadczeniu o wyrażeniu zgody na dostarczenie przez Usługodawcę Treści cyfrowej przed upływem terminu na odstąpienie od Umowy o dostarczanie Treści cyfrowej;
  g. kliknąć opcję „Kupuję i płacę”, a następnie dokonać zapłaty za Treść Cyfrową zgodnie z wybranym sposobem płatności.
 2. Dokonanie przez Klienta zapłaty za Treść Cyfrową jest równoznaczne z zawarciem przez niego Umowy o dostarczanie Treści cyfrowej.
 3. Usługodawca dostarcza Klientowi Treść cyfrową za pomocą poczty elektronicznej pod adres poczty elektronicznej podany przez Klienta.
 4. Usługodawca dostarcza Klientowi Treść Cyfrową niezwłocznie po zawarciu Umowy o dostarczanie Treści cyfrowej, pod warunkiem, że w procesie zakupowym zażądał natychmiastowego rozpoczęcia świadczenia treści cyfrowych, tj. przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy.
 5. Usługodawca wydaje Klientowi – poprzez przesłanie na adres poczty elektronicznej Klienta, podany w formularzu podczas dokonywania zakupu potwierdzenie zawarcia Umowy, jak również potwierdzenie wyrażenia przez niego zgody na dostarczanie treści cyfrowych w okolicznościach powodujących utratę prawa odstąpienia od Umowy.
 6. Usługodawca informuje, a Klient przyjmuje do wiadomości, że Treść cyfrowa nie podlega aktualizacji.
 7. Na każdym etapie składania zamówienia, do czasu kliknięcia przycisku „Kupuję i płacę”, można anulować zamówienie zaprzestając przechodzenia kolejnych kroków i wychodząc z podstrony służącej do składania zamówień. Zamówienie, którego proces składania nie zostanie doprowadzony przez Klienta do końca nie zostanie zrealizowane.
 8. Mając na uwadze, że płatność jest dokonywana online przy wykorzystaniu Operatora Płatności, dyspozycję zapłaty należy zrealizować bezpośrednio po złożeniu zamówienia. W przypadku nieotrzymania zapłaty na rachunek bankowy Usługodawcy lub podmiotów pośredniczących w transakcji zamówienie nie jest uznawane za prawidłowo złożone, co oznacza, że Umowa o dostarczenie treści cyfrowych nie dochodzi do skutku. W takiej sytuacji należy złożyć nowe zamówienie.
 9. Umowa zawarta z Klientem dotycząca zakupu danego Produktu ma charakter terminowy i trwa przez okres realizacji zamówienia.

8. Umowa o świadczenie usług szkoleniowych 

 1. W celu zawarcia Umowy o świadczenie usług szkoleniowych, Klient powinien wykonać następujące czynności:
  a. wejść na stronę internetową Serwisu;
  b. wejść w zakładkę wybranej usługi szkoleniowej i kliknąć opcję „Dodaj do koszyka”;
  c. wejść w zakładkę „koszyk” i kliknąć opcję „Przejdź do kasy”;
  e. w wyświetlającym się formularzu wpisać lub wybrać następujące dane:
  – imię i nazwisko;
  – adres poczty elektronicznej;
  – adres od korespondencji (ulica, numer domu, numer lokalu, miejscowość, kod pocztowy, kraj);
  – numer telefonu;
  – datę urodzenia;
  – miejsce urodzenia;
  – firmę, NIP i adres prowadzenia działalności gospodarczej (jeżeli Usługobiorca jest Przedsiębiorcą albo Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta);
  e. obowiązkowo zaznaczyć checkbox’a przy oświadczeniu o zapoznaniu się z Regulaminem i Polityką prywatności oraz akceptacji ich postanowień;
  f. obowiązkowo zaznaczyć checkbox’a przy oświadczeniu o wyrażeniu zgody na rozpoczęcie świadczenia usług przez Usługodawcę przed upływem terminu na odstąpienie od Umowy o udział w Kursie online;
  g. kliknąć opcję „Kupuję i płacę”, a następnie dokonać zapłaty za Treść Cyfrową zgodnie z wybranym sposobem płatności.
 2. Dokonanie przez Klienta zapłaty za Usługę Szkoleniową jest równoznaczne z zawarciem przez niego Umowy o świadczenie usług szkoleniowych.
 3. Realizacja Umowy o świadczenie usług szkoleniowych następuje zgodnie z opisem Usługi Szkoleniowej, dostępnym po kliknięciu w zakładkę “Sprawdź szczegóły” oraz w terminie wybranym przez Klienta podczas dokonywania zakupu.
 4. Klient przyjmuje do wiadomości, że przed zawarciem Umowy o świadczenie usług szkoleniowych, Usługodawca nie jest zobowiązany do dokonania rezerwacji miejsc na danym Szkoleniu dla wskazanej przez Klienta liczby Uczestników. 
 5. W przypadku, gdy Umowa o świadczenie usług szkoleniowych zostanie zawarta w chwili, w której liczba dostępnych miejsc na dane Szkolenie będzie mniejsza, niż wskazana przez Klienta liczba Uczestników, Usługodawca będzie uprawniony do odstąpienia od Umowy o świadczenie usług szkoleniowych w terminie 5 (pięciu) dni od dnia jej zawarcia. W przypadku dokonania odstąpienia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, Usługodawca zwraca Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności lub może zaproponować Klientowi przeprowadzenie innego Szkolenia w innym terminie. W przypadku przyjęcia przez Usługodawcę propozycji wskazanej w zdaniu poprzedzającym, Umowa o przeprowadzenie szkolenia ulega zmianie zgodnie z treścią propozycji. Jeżeli cena wybranego Szkolenia jest wyższa niż cena Szkolenia wybranego pierwotnie, warunkiem zmiany Umowy o udział w Szkoleniu jest dopłata przez Klienta różnicy między tymi cenami.
 6. W przypadku, gdy przeprowadzenie Szkolenia w ustalonym terminie jest niemożliwe z przyczyn niezależnych od Usługodawcy (w szczególności na skutek działania siły wyższej albo osób trzecich, za które Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności), Usługodawca jest uprawniony do:
  a.
  zaoferowania Klientowi przeprowadzenia Szkolenia w innym terminie;
  b. zaoferowania Klientowi przeprowadzenia innego Szkolenia;
  c. odwołania Szkolenia.
 7. W przypadku zaakceptowania przez Klienta oferty wskazanej w ust. powyżej, Usługodawca przeprowadza Szkolenie zgodne z przedstawioną przez siebie ofertą. Akceptacja oferty Usługodawcy przez Klienta jest równoznaczna ze zmianą pierwotnej Umowy o przeprowadzenie szkolenia zgodnie z zaakceptowaną ofertą.
 8. W przypadku odwołania Szkolenia lub braku zaakceptowania przez Klienta oferty Usługodawcy wskazanej powyżej, Usługodawca niezwłocznie zwraca Usługobiorcy wszystkie dokonane przez niego płatności.
 9. Szkolenie przeprowadzane jest za pomocą platformy Zoom. Usługodawca przesyła Uczestnikom za pomocą poczty elektronicznej link umożliwiający dostęp do Szkolenia nie później niż na 1 (jeden) dzień przed rozpoczęciem Szkolenia.
 10. Uczestnik zobowiązany jest połączyć się na Szkolenie punktualnie o zaplanowanej godzinie jego rozpoczęcia. Prowadzący nie ma obowiązku oczekiwania z rozpoczęciem Szkolenia na spóźnionych Uczestników.
 11. Uczestnik zobowiązany jest we własnym zakresie zapewnić sobie sprzęt umożliwiający udział w Szkoleniu oraz połączenie z siecią Internet. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niemożność wzięcia udziału w Szkoleniu przez Uczestnika z powodu braku odpowiedniego sprzętu lub połącznia z siecią Internet.
 12. Uczestnik zobowiązuje się nie podejmować żadnych działań mogących zakłócić przebieg Szkolenia, w szczególności:
  a.
  nie utrudniać swoim zachowaniem pracy Prowadzącego, np. poprzez uporczywe przerywanie jego wypowiedzi lub wygłaszanie własnych komentarzy i opinii niezwiązanych z tematem Szkolenia;
  b. nie oddziaływać w jakikolwiek sposób na sprzęt elektroniczny Prowadzącego lub innych Uczestników w sposób mogący uniemożliwić lub utrudnić prowadzenie Szkolenia;
  c. nie naruszać dóbr osobistych Prowadzącego, innych Uczestników lub osób trzecich;
  d. nie utrwalać w jakikolwiek sposób przebiegu Szkolenia (w szczególności poprzez rejestrowanie obrazu i dźwięku) bez uzyskania uprzedniej zgody Organizatora;
  e. nie korzystać z udostępnionych przez Prowadzącego Treści cyfrowych z naruszeniem warunków Licencji;
  f. w przypadku stwierdzenia podjęcia przez Uczestnika choćby jednego z działań wskazanych powyżej, Prowadzący może wykluczyć Uczestnika ze Szkolenia.
 13. Po zakończeniu Szkolenia, Usługodawca wydaje obecnym na nim Uczestnikom Zaświadczenia w postaci elektronicznej.
 14. Umowę o świadczenie usług szkoleniowych zawarto na czas realizacji usługi. 
 15. Klient ma prawo rozwiązać niniejszą Umowę i tym samym zrezygnować z uczestnictwa w szkoleniu. Klient ma prawo do zwrotu części usługi szkoleniowej proporcjonalnej do ilości niezrealizowanych godzin szkoleniowych, pomniejszonej o koszty poniesione przez Usługodawcę w celu przygotowania szkolenia.  
 16. Klient w celu skorzystania z prawa do rezygnacji z umowy, zobowiązany jest poinformować Usługodawcę o swojej decyzji w drodze jednoznacznego oświadczenia. W przypadku skorzystania z możliwości dokonania rezygnacji drogą elektroniczną, Usługodawca prześle niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o rezygnacji na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta. Rezygnacja winna być należycie umotywowana i uzasadniona.  Usługodawca zobowiązany jest udzielić odpowiedzi rezygnację  w maksymalnym terminie 14 dni od jej otrzymania. 

 

9. Umowa o świadczenie usług szkoleniowych (Program Szkoleniowy) 

 1. W celu zawarcia Umowy o świadczenie usług szkoleniowych w ramach Programu Szkoleniowego Klient powinien wykonać następujące czynności:
  a.
  wejść na stronę internetową Serwisu;
  b. wejść w zakładkę wybranego Programu Szkoleniowego i kliknąć opcję „Zapisz się”;
  c: w wyświetlającym się formularzu wpisać lub wybrać następujące dane:
  – imię i nazwisko;
  – adres poczty elektronicznej;
  – numer telefonu;
  obowiązkowo zaznaczyć checkbox’a przy oświadczeniu o zapoznaniu się z Regulaminem i Polityką prywatności oraz akceptacji ich postanowień;
  I. nazwę Usługobiorcy instytucjonalnego;
  II. nazwę Odbiorcy (jeżeli Umowa o udział w Kursie online zawierana jest na rzecz Odbiorcy);
  d. obowiązkowo zaznaczyć checkbox’a przy oświadczeniu o zapoznaniu się z Regulaminem i Polityką prywatności oraz akceptacji ich postanowień;
  e. obowiązkowo zaznaczyć checkbox’a przy oświadczeniu o wyrażeniu zgody na rozpoczęcie świadczenia usług przez Usługodawcę przed upływem terminu na odstąpienie od Umowy o udział w Kursie online;
  f. kliknąć opcję „Wyślij”.
 2. Kliknięcie opcji „Wyślij” jest równoznaczne ze złożeniem Usługodawcy przez Klienta oferty zawarcia Umowy o świadczenie usług szkoleniowych w ramach Programu Szkoleniowego.
 3. Po otrzymaniu oferty wskazanej w ust. powyżej, Usługodawca wysyła Usługobiorcy za pomocą poczty elektronicznej wzór Umowy o świadczenie usług szkoleniowych w ramach Programu Szkoleniowego oraz link do platformy internetowej AUTENTI umożliwiający zawarcie przedmiotowej umowy. 
 4. Szczegółowe obowiązki stron uregulowane są w Umowie o świadczenie usług szkoleniowych w ramach Programu Szkoleniowego.
 5. Do zawarcia umowy dochodzi wykorzystaniem platformy Autenti. Zaakceptowanie Umowy na platformie Autenti przez ostatnią ze Stron jest równoznaczne z zawarciem Umowy o świadczenie usług szkoleniowych w ramach Programu Szkoleniowego.  

10. Reklamacje

 1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość  Postanowienia niniejszego paragrafu dotyczą wyłącznie Klientów będących Konsumentami albo Przedsiębiorcami na prawach Konsumenta. Na potrzeby niniejszego paragrafu przez Konsumenta rozumiemy także Przedsiębiorcę na prawach Konsumenta. 
 2. Na podstawie art. 27 i n. Ustawy o prawach konsumenta, Konsument ma prawo odstąpić od umowy zawartej na odległość bez podania jakiejkolwiek przyczyny w terminie 14 (czternastu) dni od dnia jej zawarcia. 
 3. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, Konsument wykonuje poprzez złożenie Usługodawcy oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu na odstąpienie od umowy wystarczy wysłanie Oświadczenia przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 2 powyżej. 
 4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może być złożone przez Konsumenta w jakiejkolwiek formie, w tym pisemnej lub mailowej na adres Usługodawcy. Oświadczenie może zostać złożone na formularzu odstąpienia od Umowy, stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu. W przypadku skorzystania z możliwości odstąpienia od Umowy drogą elektroniczną, Usługodawca prześle niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od Umowy na adres poczty elektronicznej wskazany przez Uczestnika 
 5. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą. 
 6. W przypadku odstąpienia od Umowy Usługodawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności. 
 7. Zwrotu płatności Usługodawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami. 
 8. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy:
  -O świadczenie usług szkoleniowych, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy;
  O dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Usługodawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy. 
 9. W związku ze złożonym przez Konsumenta żądaniem rozpoczęcia świadczenia usług szkoleniowych przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy, w przypadku skorzystania przez Konsumenta z prawa odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni od daty jej zawarcia, Konsument jest zobowiązany do zapłaty Usługodawcy za świadczenia, które zostały spełnione do momentu odstąpienia od umowy.   

11. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość

 1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Usługodawcę, Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji. 
 2. Reklamacja powinna zostać przygotowana w formie pisemnej i przesłana na adres Usługodawcy wskazany w Regulaminie.  
 3. Reklamacja powinna zawierać przede wszystkim wskazanie danych umożliwiających identyfikację zamówienia i Klienta oraz wszelkie okoliczności podnoszone w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy przez Usługodawcę. 
 4. Reklamacja powinna zostać wniesiona niezwłocznie nie później jednak niż w terminie 14 dni od daty zaistnienia okoliczności powodujących niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy przez Usługodawcę.] 
 5. Reklamacje rozpatrywane są indywidualnie w terminie do 14 dni. Ewentualna forma rekompensaty będzie ustalona z Klientem. 
 6. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji w przedmiocie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Klient może dochodzić roszczeń na drodze postępowania sądowego. 

 

12. Własność intelektualna Usługodawcy

W celu uniknięcia wątpliwości w przypadku przekazania Klientowi przez Usługodawcę utworu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (np. produkty, materiały szkoleniowe i inne treści) Klient nie nabywa praw autorskich ani praw pokrewnych do przekazywanych mu utworów.  

13. Przetwarzanie danych osobowych 

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych przez Usługodawcę znajdują się w Polityce prywatności dostępnej pod adresem: https://rockinit.pl/polityka-prywatnosci/  

14. Pozasądowe rozwiązywanie sporów

 • Strony dołożą wszelkich starań, by spory mogące wynikać z Umowy były rozstrzygane w drodze ugodowej. 
 • Brak ugodowego porozumienia spowoduje skierowanie sprawy na drogę sądową, rozstrzygać będzie sąd właściwy według przepisów ogólnych.  
 • Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie. 

15. Zmiana Regulaminu

 1. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze Strony internetowej https:// https://rockinit.pl/. 
 2. Usługodawca może dokonać zmiany w Regulaminie w przypadku:
  -zmiany przedmiotu działalności Usługodawcy;
  -rozpoczęcia dostarczania przez Usługodawcę nowych produktów lub usług, modyfikacji usług dotychczas dostarczanych lub zaprzestania ich dostarczania;
  -dokonania technicznej modyfikacji Serwisu wymagających dostosowania do nich postanowień Regulaminu;
  -prawnego obowiązku dokonania zmian, w tym obowiązku dostosowania Regulaminu do aktualnego stanu prawnego. 
 3. O zmianie Regulaminu Klienci zostaną poinformowani poprzez opublikowanie jego zmienionej wersji na stronie internetowej Serwisu.  
 4. Zmiana regulaminu nie będzie mieć wpływu na zamówienia złożone przed taką zmianą, które są realizowane na zasadach dotychczasowych. 

 

16. Postanowienia końcowe 

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych 
 2. Aktualna wersja Regulaminu obowiązuje od dnia … 

Załącznik nr 1  
Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)  

  

  

Adresat:
Rockin’iT sp. z o.o.  
al. Zwycięstwa 96/98
81-451 Gdynia 

  

Konsument:
Imię i nazwisko konsumenta: ………  
adres konsumenta: ……  

  

  

  

OŚWIADCZENIE  

o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa  

  

Ja, niżej podpisana/y, będąc konsumentem, niniejszym na podstawie art. 27 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta odstępuję od umowy …………………………… (wskazać nr zamówienia) zawartej w dniu …………. .  

  

  

………… , …………………………..  

(data, podpis konsumenta)